משולחנו של מנהל המינהל והכספים

כללי

אנו בעיצומה של תקופה מאתגרת הצפויה להשפיע על עתידו של בית הספר. מחד גיסא – היעד המרכזי הינו השגת סיכום עם משרד החינוך לגבי גובה שכר הלימוד אשר ישפיע על תקציבו של ביה"ס ומאידך גיסא – המשך תנופת הפיתוח המתבטאת בהרחבת לימודי טכנולוגיה ובניית מעבדות וכיתות חדשות.
בנוסף, נבחר ביה"ס לנהל את הפנימיה הצבאית אשר משנה את מעמדה מבסיס צבאי לפנימיה משולבת אזרחית-צבאית, במודל הפעלה חדשני.

להלן סקירה על מחלקות המינהל הבית ספרי :

  • ההרשמה לשנת הלימודים תשע"ח – "מובילים כדי להשפיע"

לאחרונה הסתיימו ועדות הקבלה ובימים אלו מוסדרת קליטתם של התלמידים החדשים לשנה"ל הבאה.
בעקבות אי הוודאות הקיימת לגבי שכר הלימוד בהמשך, קיים עיכוב בתשובות של חלק מהמשפחות לגבי מימוש קבלת ילדיהם לשנה"ל הבאה. צוות המחלקה פועל במרץ לקידום התהליך מול המשפחות ואנו מקווים כי יושג סיכום בקרוב אשר יסייע להשלמת תהליך ההרשמה לתשע"ח.

  • בתחום הכספי

בימים אלו עמלים במחלקת הכספים על הנושאים הבאים :

תחזית לסיום תקציב תשע"ז – כזכור, שנת הלימודים תשע"ז תוקצבה בגירעון של 2.3 מיליון ₪. עיקר הגירעון שתוקצב נובע מתקצוב פעימה שניה למודל "תמורה ריאלית" בעלות נוספת של מיליון ₪ (בנוסף לשני המיליון שתוקצבו בפעימה הראשונה), הורדת תעריף שכר הלימוד המלא מ- 16,000 ₪ ל- 15,200 ₪ וצמצום מצבת התלמידים (ירידה של כיתה בבית בירם בעקבות ההחלטה על סגירת הפנימיה הצבאית בבית בירם).
למרות הגירעון שתוקצב צפויה השנה להסתיים בעודף תקציבי של כ 1.5 מיליון ₪, בעקבות תשלום
חד פעמי שהתקבל מעיריית חיפה על הפרשים במסגרת "חוק נהרי".

מאזן ודוחות כספיים ל- 31/12/2016 – דוחות אלו מסכמים את שנת 2016 וידווחו לרשם החברות ולרשם ההקדשות לאחר שיאושרו בוועד המנהל ובחבר הנאמנים בחודש הקרוב.

דו"ח מילולי לשנת 2016 – מסמך המצורף לדו"ח הכספי לשנת 2016, אשר יוצג לאישור בוועד המנהל ובחבר הנאמנים וידווח לרשם ההקדשות יחד עם המאזן והדוחות הכספיים.

תקציב לשנת תשע"ח – בימים אלו הושלמו ישיבות התקציב עם מנהלי הסניפים ונבנית טיוטת תקציב בהנחה ושנת הלימודים תשע"ח תהיה שנת המעבר הראשונה למעמדו החדש של ביה"ס בכתות היסוד והחטיבה.
גירסת התקציב ותעריפי שכר הלימוד יתעדכנו בימים הקרובים בהתאם להבנות שיושגו עם משה"ח.

  • הפנימיה הצבאית

בהמשך להחלטת משהב"ט לשוב ולהפעיל את הפנימיה הצבאית, נבחר ביה"ס להפעיל את הפנימיה עבור משהב"ט במודל שטרם נוסה ובימים אלו מתקיים מו"מ בין הצדדים. אנו דנים במסמך הדרישות המבצעיות ומתקיים תהליך תמחור להפעלת הפנימיה במסגרת הדרישות המבצעיות והתפעוליות.

  • פיתוח תשתיות ורכש

1. מייקרים/טכנולוגיה – הסתיים הליך התכנון לבניית מתחמי תכנון, פיתוח ויצירה טכנולוגית ביסוד אחוזה ובמטו"ס . בשלב השני מתוכננים 3 מתחמים נוספים: תיכון אחוזה, הדר ובית בירם בהם יידרשו היתרי בנייה. הפרויקט ממומן מתרומה גדולה שהתקבלה.
2. תפעול הפנימייה הצבאית – בעקבות צירופה של הפנימייה הצבאית לניהולו של ביה"ס, אנו מסדירים מול משהב"ט את התאמתה של הפנימיה לדרישות ותקנים של משרד החינוך . לשם כך יבצע משהב"ט בקיץ הקרוב עבודות רבות בטרם יימסר המקום לאחריות ביה"ס.
3. היכל אליהו – תהליך הבנייה נמצא בעיצומו כאשר בימים אלו מסתיימות עבודות הריצוף, טיח וצבע לקראת ניקוי הבנין. בהמשך יותקנו אלומיניום, חלונות ודלתות אשר יאפשרו את עבודות "הלבשת הבניין" והתקנת אביזרים.

  • מערכות מידע

לאחרונה בוצעו עבודות לשיפור תשתיות המחשוב במתחם אחוזה (יסוד ותיכון), על מנת לאפשר למערך המחשבים והתקשורת פעולה תקינה ויעילה, בפרט עקב הגידול הצפוי עם הפעלת בניין היכל אליהו וציוד המחשוב שבתוכו.
הושלם מיפוי ציוד המחשבים בסניפים ונבחן מצבם כחלק מהיערכות לשנה"ל הבאה, חלקם יוחלף בציוד חדש וחלקם ישודרג בהתאם לתקציב שיאושר.
יירכשו מחשבים ניידים לסניפי ביה"ס בהתאם לדרישות הפדגוגיות.

פורסם בקטגוריה מתוך המידעון שלנו, עם התגים . אפשר להגיע לכאן עם קישור ישיר.