הקווים המנחים החינוכיים ואורחות החיים בבית הספר הריאלי העברי בחיפה

מעודכן לחודש טבת תשפ"ד – ינואר  2024

בית הספר הריאלי הוא מוסד חינוכי מכונן בחברה הישראלית ששורשיו נטועים עמוק באדמתה, עוד בטרם קום המדינה. משורות בית הספר יצאו עשרות אלפי בוגרים, שתרומת רבים מהם לחזית התעשייה, האקדמיה, הביטחון והמגזר הציבורי, הינה חלק מנכסי צאן הברזל המכוננים של מדינת ישראל.

חזונו של בית הספר  הריאלי הוא  "להיות מוסד חינוכי איכותי, מוביל ומתווה דרך, המכוון את תלמידיו להיות בני אדם, מעורבים ומשפיעים בחברה הישראלית".

על מנת לקיים סביבה חינוכית פוריה, מכבדת ובטוחה המאפשרת את המשך קידום המצוינות האקדמית וההובלה החברתית של בוגרי ביה"ס בראי חזונו וערכיו, נדרשים כלל באי בית הספר לפעול במסגרת קווי יסוד ערכיים והתנהגותיים ברורים. מסמך זה מפרט את מסגרת הקווים המנחים החינוכיים ואת אורחות החיים אותן מקיים בית הספר בכל מתחמיו ובכל שכבות הגיל, מגן הילדים ועד לתום כיתה י"ב. ההקפדה על קיום אורחות החיים האלה בקרב תלמידים, מורים והורים, היא תנאי בסיסי והכרחי ללימודים בביה"ס ולהתנהלות במסגרתו.

על רקע זה, הסכם היסוד בין הורי כל תלמיד הלומד בבית הספר לבין בית הספר, רואה את התחייבות ההורים לקיומו כתנאי בסיסי להתחנכותם של הילדים בבית הספר הריאלי. מעבר לכך, מגדירים מנהלי המתחמים מעת לעת כללי התנהגות פרטניים נוספים במסגרת הקווים המנחים האלה, המחייבים את תלמידיהם.

1. ערכי בית הספר הריאלי ודרכו הפדגוגית:

דרכו  הפדגוגית של בית הספר מושתתת על ערכי היסוד שלו – ובהם "והצנע לכת", הומניזם, סובלנות, שוויון  ודמוקרטיה ברוח מגילת העצמאות, כיבוד המורשת התרבותית והרוחנית של העם היהודי, טיפוח הכרת הארץ, העמקת תחושת השייכות למדינת ישראל והנאמנות לחוקיה.

על מנת לאפשר את הטמעת הערכים האלה פועל בית הספר בגישה פלורליסטית המקדמת את חשיפת התלמידים לריבוי דעות, השקפות חיים וזוויות מבט, תוך מפגש עם מגוון דמויות המייצגות מרכיבים שונים בפסיפס האנושי והתרבותי של החברה הישראלית. גישת היסוד של בית הספר היא שהמפגש הזה מקדם חשיבה עצמאית ושיח ביקורתי המאפשרים לכל תלמיד ותלמידה לגבש את עמדותיהם ואת זהותם בהתאם לבחירתם.

בחירת ההורים בבית הספר הינה גם בחירה בערכיו, והסמכת הסגל החינוכי להתוות את דרכו הפדגוגית ולעדכן אותה בהתאם למציאות המשתנה, כבית ספר "מוביל ומתווה דרך", בראי חזונו.

2. כבוד הדדי ודרך ארץ:

בית הספר רואה בדרכי הכבוד ההדדי, הסובלנות ודרך ארץ, מסד חיוני לעיצוב עתידנו כיחידים וכחברה, אותו שואף בית הספר לקיים בין כל הבאים בשעריו – תלמידים, אנשי צוות, והורים.  לצורך כך גם מקיים בית הספר בקרב תלמידיו תהליכי בירור ושיח המובילים לעיצוב "קוד של כבוד", כמצפן ערכי והתנהגותי המושתת גם על בחירתם ואחריותם. על יסוד עקרונות אלה, מוגדרים מספר קווים מנחים לאורחות החיים בבית הספר:

א. מצד כל חברי הקהילה: בית הספר מקדם שיח פתוח ומכבד המבוסס על כבוד ואמון הדדיים עם כלל חברי קהילתו, כמרכיב חיוני ליצירת כר פורה ומקדם לצמיחתם של התלמידות והתלמידים. קיומו של שיח מכבד הדדי בין תלמידים, הורים  והסגל החינוכי, בין התלמידים לבין חבריהם לספסל הלימודים ובין ההורים לבין עצמם, הוא תנאי בסיסי לקיום האקלים החינוכי של בית הספר. השיח המכבד הזה כולל שימוש בשפה מכבדת  – הן בשיח פנים אל פנים והן באמצעות תקשורת כתובה.

ב. מצד התלמידים:

  1. קיום יחס מכבד כלפי כלל עובדי בית הספר והסגל החינוכי, וכלפי חבריהם לספסל הלימודים.
  2. כיבוד הסביבה הלימודית, הכוללת את השמירה על ציוד בית הספר, הסדר והניקיון במרחב, בצד האחריות האישית של התלמיד לשמירה על רכושו הפרטי, ומחויבות התלמידים לאי-פגיעה ברכושם הפרטי של חבריהם, ושל הסגל החינוכי.
  3. כיבוד כללי התלבושת האחידה, הנהוגה בבית הספר משחר היווסדו מתוך כבוד לסמלי בית הספר ולתחושת השייכות למסורתו, וכיבוד כללי ההופעה ההולמת בראי עיקרון "והצנע לכת". תלמידי בית הספר נדרשים לעמוד בכללי התלבושת וההופעה ההולמת ככתבם.

ג. מצד ההורים:

  1. הקפדה על פנייה בערוץ ישיר בין ההורים לבין הסגל החינוכי, לבירור כל סוגיה העולה על הפרק ביחס לילדיהם, והמתנה עד תום הבירור טרם שההורים מחווים עליה דעה או מפיצים עליה מידע בערוצים אחרים (בין ההורים או בערוצים חיצוניים).
  2. כיבוד מבנה האחריות הארגונית למַַענֶה החינוכי לילדים ופנייה לחברי הסגל החינוכי בהתאם למדרג האחריות הזה: הסגל החינוכי הישיר  תחילה – הגננ.ת, המורים המקצועיים, המחנכ.ת, צוות הייעוץ, מרכזי השכבה, ופנייה באמצעות נציגי וועדי ההורים להנהלת המתחם בכל הקשור לכיתה או למתחם כולו.
  3. כיבוד גבולות המרחב הפיזי של בית הספר, הכולל איסור כניסת הורים לשטח ביה"ס ללא היתר מראש מטעם ההנהלה (למעט בגני הילדים – על פי מדיניות הנהלת הרשת), איסור יציאת התלמידים משטח ביה"ס ללא אישור במהלך יום הלימודים, ואיסור שהיית תלמידים בבית הספר אחרי שעות הלימודים שלא במסגרת פעילויות בית הספר.

3. מועדי הלימודים והעמידה בחובת הנוכחות בזמן:

מערכת הלימודים מפורסמת להורים על ידי כל מתחם בתחילת כל שנה, והיא מתעדכנת מעת לעת. על התלמידים להתייצב במסגרת הלימודים לאורך כל תקופת הלימודים בשעות ובמועדים המוגדרים  על פי הנחיות הצוות החינוכי.

התלמידים מחויבים להשתתפות מלאה בכל הפעילויות במסגרת הלימודים הסדירה, לרבות הפעילויות במסגרת התכנית החינוכית-חברתית כגון מסעות גדנ"ע, סיורים, טכסים, ימי שדה, פעילויות תרבות ובשאר פעילויות החוץ של בית הספר, למעט מצבים בהם התלמיד.ה מנוע מכך מטעמים רפואיים, ובאישור רפואי חתום.

לא תאושר היעדרות בלתי מוצדקת בתקופת הלימודים, ותלמידים שקיבלו אישור להיעדרות כאמור, מחוייבים בהשלמת החומר שנלמד, בעצמם ועל אחריותם.

4. התנהלות התלמידים בכיתה:

התנהלות התלמידים בכיתה נדרשת לכבד את האקלים הכיתתי, את ציוד הלמידה ומשימות הלימוד:

א. התלמידים נדרשים לקבל את המורים בתחילת השיעור בעמידה זקופה או בישיבה (כמוגדר על ידי סגל ההוראה), תוך שמירה על השקט המאפשר למורה לפתוח את השיעור.

ב. התלמידים נדרשים להביא לכיתה בכל יום את ציוד הלמידה המוגדר לכך, הכולל את כלי הכתיבה, ספרי / חוברות הלימוד ו/או אמצעי המחשוב האישי ככל הנדרש במסגרת תכנית BYOD(הבאת אמצעי מחשוב אישי לבית הספר בשכבות הגיל בהן התכנית מיושמת).

ג. על התלמידים למלא את משימות ומטלות הלמידה הנדרשות לקראת השיעור כמוגדר על ידי כל מורה ביחס לתחומו. אי עמידה במשימות הלמידה תשפיע באורח שלילי על הערכות התלמיד ועל התקדמותו הלימודית.

5. שמירה על מרחב בטוח:

בית הספר עומד על קיום מרחב בטוח ומוגן עבור כל הבאים בשעריו – תלמידים ואנשי סגל כאחד, הן בממד הפיזי – התנהגותי, הן בממד המילולי והן במרחב הדיגיטלי:

א. בית הספר עומד כנגד כל ביטוי של אלימות מילולית או פיזית. כל אירוע חריג יטופל מיידית על ידי הצוות החינוכי בהתאם לשיקול דעתו בכלים העומדים לרשותו. על ההורים לשתף פעולה עם כל תכנית התערבות חינוכית שיזום בית הספר ביחס למעורבות ילדיהם באירועים כאלה.

ב. בית הספר מקדם שיח מכבד בין התלמידים ברשתות החברתיות, ועומד כנגד כל ביטוי של הדרה חברתית או פגיעה בין תלמידים תוך שימוש במרחב הדיגיטלי. מצופה מההורים להיות שותפים בניטור השימוש של ילדיהם ברשתות אלה ובמהלכי התערבות של בית הספר בהיבטים אלה, ואף לשמש דוגמה חיובית באופן השיח שביניהם במרחב הדיגיטלי, בכל הקשור לבית הספר ומעבר לכך.

ג. חל איסור על עישון, שימוש באלכוהול או בסמים בקרב תלמידים במרחבי בית הספר ובמסגרת פעילויותיו, וביה"ס יפעל בחומרה ככל שיתגלו תופעות כאלה בקרב התלמידים.

6. השימוש בטכנולוגיה והשמירה על ציוד:

בית הספר מקדם אוריינות טכנולוגית בקרב תלמידיו, תוך שימוש בכלים טכנולוגיים המצויים בבית הספר ובמחשבים לצרכי למידה. לצורך כך בית הספר מגדיר את גבולות השימוש של התלמידים בטכנולוגיה באופן שישרת את הלמידה מחד, אך יפחית את הסחות הדעת והפגיעה הפוטנציאלית בצנעת הפרט מאידך:

א. ישנם מקרים בהם נעשה שימוש במחשבים / טאבלטים אישיים או בית-ספריים במהלך השיעור. השימוש במחשבים בזמן השיעור נועד אך ורק לצרכי הלמידה ובהתאם להנחיית המורה בכל יחידת זמן.

ב. במידה שמדובר בציוד דיגיטלי אישי, השמירה על ציוד זה היא באחריותו האישית של התלמיד.

ג. התלמידים נדרשים להקפיד על עמידה במדיניות אותה מגדיר הצוות החינוכי בכל הקשור למגבלות השימוש במכשירי טלפון סלולאריים ושעונים חכמים במהלך שעות הלימודים וברחבי בית הספר, בהתאמה לשכבות הגיל השונות, כמו גם באירועי הערכה חיצונית.

ד. צילום ו/או הקלטה של מורים, ו/או של תלמידים ללא הסכמתם מהווה פגיעה בצנעת הפרט ועל כן הוא אסור בתכלית במסגרת ביה"ס. צילום במסגרת פעילות חינוכית בביה"ס או מחוצה לו ייעשה בהתאם להנחיות הצוות החינוכי, ובתנאי שלא יפגע בכבודו של המצולם ובצנעת הפרט.

7.  עמידה בהנחיות הגורמים המקצועיים הרשמיים בנושאי ביטחון ובריאות:

בית הספר עומד על קיום הנחיות הביטחון והבריאות, על פי הנחיות הגורמים הרשמיים המוסמכים לכך במשרדי הממשלה והגופים המקצועיים הממונים מטעמה. הדבר כולל:

א. קיום הנחיות חדר המצב של משרד החינוך, מחוז חיפה ו/או פיקוד העורף בכל הקשור לביטחון ולאבטחה במסעות גדנ"ע, במצבי שיגרה ובמצבי חירום.

ב. קיום הנחיות משרד הבריאות בכל הקשור לאירועי בריאות אישיים או כאלה המתרחשים במדינה (דוגמת הקורונה).

ג. בהימצאות תלמידים/ תלמידות עם אלרגיה מסכנת חיים – הימנעות מהבאת דברי מזון המכילים אלרגנים אלו באותו מרחב.

ד. הקפדה על הבאת מזון בריא לביה"ס (כריך, ירק, פרי, ומים לשתיה בלבד) והימנעות מהבאת חטיפים וממתקים.

ה. הקפדה על עמידת התלמידים בתכנית החיסונים באופן המותאם לגילם.

8. המיומנות החברתית של תלמידים ומעברי כיתות:

בית הספר רואה בקיומם של אתגרי התמודדות חברתית חלק ממהלכים טבעיים של התפתחות, ורואה בפיתוח המיומנויות החברתיות יעד חינוכי חיוני גם בראי המגמות המתפתחות בחברה ובעולם התעסוקה העתידי. בית הספר מעודד את התלמידים לפתח את כלי ההתמודדות החברתיים האלה למול אתגרים גם במסגרת החברתית הקיימת בכיתות.  על רקע זה, בית הספר איננו מתיר מעברי תלמידים לכיתות או מתחמים אחרים, על בסיס בקשות הקשורות לקשרים חברתיים, ו/או לאתגרי התמודדות חברתית של תלמידים.

במידת הצורך והאפשר, בית הספר מפעיל כלים ותכניות התערבות חינוכיות בתיאום ובשיתוף ההורים על מנת לסייע לתלמידים בהתפתחות והשתלבות חברתית מיטבית במסגרת כיתתם וסביבתם החברתית.

9. טוהר הבחינות ואירועי ההערכה:

בית הספר רואה חשיבות מיוחדת בהקפדה על טוהר הבחינות ואירועי ההערכה, הן בשל חשיבותו של ערך היושרה האישית, הן על מנת שתהליכי ההערכה ישקפו את מצבם האמיתי של תלמידים, והן בראי משקלו של טוהר הבחינות במבחני הבגרות ובהמשך חייהם.

10. מפגשי שיח הורים בהזמנת הסגל החינוכי:

מעת לעת רואה הצוות החינוכי צורך להזמין את ההורים למפגשי שיח לצורך גיבוש המענה  החינוכי הנדרש להתפתחות התלמיד.ה, ו/או סביב אירועים חינוכיים שונים הקשורים לילדיהם. שיתוף הפעולה בין ההורים לבין צוות ביה"ס

במקרים כאלה הוא מרכיב חיוני בתהליך החינוכי. מפגשים אלה יתואמו מראש ויתקיימו בשעות פעילות בית הספר, והשתתפות ההורים במפגשים אלה הינה חובה.

11.  וועדת הערכה:

ישנם מקרים בהם נראה כי התנהלותם (החברתית או הלימודית) של תלמידים מסויימים אינה עולה בקנה אחד עם דרישות בית הספר, או שלראיית הצוות החינוכי  – בית הספר איננו יכול לתת מענה המתאים לצרכי החינוך הפרטניים שלהם. במקרים כאלה יכול הצוות החינוכי לקיים ועדת הערכה סמוך לתום שנת הלימודים, בה יבחן בית הספר את המשך דרכם של התלמידים. בוועדות אלה ובתוצריהן שותפים גורמים מהנהלת בית הספר, הורי התלמידים, ולפי שיקול דעת בית הספר – גם גורמי הפיקוח של משרד החינוך. החלטות וועדות ההערכה מתקבלות על ידי הנהלת בית הספר ומחייבות את התלמידים ומשפחותיהם

12. תגובות חינוכיות:

בית הספר יעמוד על קיום אמות המידה של אורחות החיים, ויפעיל תגובות חינוכיות ברוח העקרונות המצוינים במסמך זה.